MTÜ Noorte Kodupaik aitab iga noore puhul eraldi leida parimad lahendused ning üritab osutada optimaalset abi.

Probleem: Noorel pole kusagil elada?
Lahendus: Vajajatel on võimalik saada koht noortekodus ning projektiga tegelejad aitavad leida noortele oma eluaseme - oma kodu.

Probleem: Vanemliku hoolitsuseta noored ei tea oma õigusi.
Lahendus: Noorte Kodupaik aitavad noortel leida üles kõikvõimalikud seadusandlusesa ette nähtud soodustused ning toetused. Noortel aidatakse suhelda ametkondadega toetuste kätte saamiseks.

Probleem: Noortel on probleeme haridustee jätkamise või töökoha leidmisega.
Lahendus: projektiga tegelejad aitavad leida noortele sobilikke edasiõppimis-, enesetäiendus ja ümberõppevõimalusi ning toetavad töökohaotsimisel.
MTÜ Noorte Kodupaiga noortekodus Tallinnas on muuhulgas valminud uus õppeklass, kus korraldatakse seminare ja koolitusi noortele vastavalt nende vajadustele. Siia hulka kuuluvad järelaitamistunnid üldhariduskoolides õppivatele noortele, eesti keele õpetus vene noortele ning nõustamistunnid arvutite, kodunduse, asjaajamise jt. aladel.

Probleem: Noortel vanemliku hoolitsuseta kasvanutel on probleeme Eesti kodakondsuse saamisega.
Lahendus: Noorte Kodupaik koostöös Eesti Orvuna Kasvanute Liiduga on tegelenud selle küsimuse lahendamisega kodakondsuse andmise algusaastatest peale. Tänaseks on teada enamus võimalikke üleskerkivaid probleeme ja ka lahendused nendele.

Loomulikult üritatakse võimalusel toetada ka kõigis muudes üleskerkivates küsimustes. Vajadusel leitakse igale noorele eraldi tugiisik Eesti Orvuna Kasvanute Liidu toetusel.